top of page

Wat te verwachten

Om de diesnten mogelijk te maken van The Shiatsu Effect zijn de volgende voorwaarden opgesteld. Zo is het fijn werken voor zowel de therapeute als de cliënt. Heb je een vraag hierover? Voel je vrij om contact op te nemen.

Algemene voorwaarden

Behandeling

Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en de eerste behandeling. Door middel van een intakegesprek worden de klachten helder in kaart gebracht. Er worden o.a. vragen gesteld met betrekking tot uw medische en sportieve verleden. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.

Normaliter volgt na de intake de eerste behandeling. Op deze manier kan het behandelingstraject goed worden vastgesteld en kunt u voelen wat de therapie inhoudt.

Bent u reeds onder behandeling van bijvoorbeeld een arts, therapeut of specialist, dan kan het zijn dat wij u vragen of u wilt overleggen met uw behandelaar of een van onze behandelingen gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt  tevens voor medicijngebruik.

Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke dan kunt u Het Shiatsu Effect NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na een door ons gegeven behandeling.

Behandeling van kinderen

Voor een behandeling van kinderen tot 16 jaar is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of verzorgers of voogd). Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.

Identificeren bij eerste afspraak

Op verzoek van de zorgverzekeraars zult u bij de eerste afspraak verzocht worden om een ID-bewijs te laten zien. Hiermee wordt geborgd dat degene die een declaratie in gaat dienen bij de zorgverzekeraar ook diegene is die behandeld is. Deze stap gaat in vanaf het moment dat ook de behandelingen van Het Shiatsu Effect vergoed kunnen worden.

Betalingsvoorwaarden

Het factuurbedrag dient gelijk contant of per bank-app of Tikkie betaald te worden. Bij uitzondering kan het uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Het Shiatsu Effect betaald worden.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Afspraak afzeggen 

Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving zijn wij genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen. 

Geheimhouding

Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Het Shiatsu Effect en de cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.
Lees hier ook het Privacy document dat elke cliënt gevraagd wordt in te vullen.

Beroepsverenigingen

Het Shiatsu Effect is aangesloten bij de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en binnenkort ook het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.

Vergoedingen

Op www.shiatsuvereniging.nl vindt u alle zorgverzekeraars die bereid zijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Check altijd met eigen verzekering of de behandeling van Het Shiatsu Effect hieronder valt.

 

Aansprakelijkheid

Het Shiatsu Effect is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Ethiek en hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen Het Shiatsu Effect hoog aangeschreven. Wij verwachten van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
Het Shiatsu Effect zorgt voor schone kussensloop, natuurlijk mag u altijd uw eigen handdoek en/of sloop meenemen als u dat prettig vindt.
Het Shiatsu Effect behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.

Klachtenprocedure

Per januari 2017 dienen alle werkzame therapeuten een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Dit is opgenomen in de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg). Vanuit onze lidmaatschap bij de SVN zijn wij voor de klachtenfunctionaris aangesloten bij SCAG en voor de geschillencommissie aangesloten bij Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 

Mocht er om wat voor reden dan ook ontevredenheid zijn over de dienstverlening, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit zijn/haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling. U kunt uw klacht ook per e-mail indienen naar Marjolijn via theshiatsueffect@gmail.com.
Maar u kunt zich ook ten alle tijde wenden tot de genoemde instanties. Dit kan bijvoorbeeld via contactpersoon@shiatsuvereniging.nl.

bottom of page